نوشته‌ها

قدرت خلق کردن

قدرت خلق کردن

/
قدرت خلق کردن - همه ی شما بارها شنیده اند که دنیای بیرونتان در دن…
تغییر و انتخاب

تغییر و انتخاب

/
تغییر و انتخاب تغییر هر لحظه در حال رخ دادن هست. چه تو ب…
ارتعاش مغناطیسی

ارتعاش مغناطیسی

/
ارتعاش مغناطیسی - تمام سلول ها و مولکول های تو هر لحظه در حال ارتعاش و …
بدترین طلسم دنیا

بدترین طلسم دنیا

/
بدترین طلسم دنیا ، اسیر شدن در افکار خودت هست. تا زمانی که از با…
بذر افکار مثبت

بذر افکار مثبت

/
بذر افکار مثبت - زمانی که یک اندیشه ای در ذهنت می کاری؛ مثل یک…
انسان موجودی جالب

انسان موجودی جالب

/
انسان موجودی جالب - چقدر خنده دار است که نیم ساعت کار کردن روی خود…
امام علی و قدرت ذهن

امام علی و قدرت ذهن

/
امام علی و قدرت ذهن - ای انسان آیا فکر می کنی موجود کوچک و بی ارزش…