نوشته‌ها

خودسازی

خود سازی l بزرگان زاده نمی شوند،ساخته می شوند

/
خود سازی خود سازیبزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند دوست …