نوشته‌ها

خود شناسی در قانون جذب

خود شناسی در قانون جذب

/
خود شناسی در قانون جذب 🔶 چه فایده ای داره که خونه آنچنانی داش…
خودسازی

خود سازی l بزرگان زاده نمی شوند،ساخته می شوند

/
خود سازی خود سازیبزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند دوست …