نوشته‌ها

تو قهرمانی

تو قهرمانی

/
تو قهرمانی - هر لحظه برای تو هدیه ایست از سمت خدا که بتونی رشد کنی …
خودسازی

خود سازی l بزرگان زاده نمی شوند،ساخته می شوند

/
خود سازی خود سازیبزرگان زاده نمی شوند، ساخته می شوند دوست …