نوشته‌ها

عادت به محیط

عادت به محیط

/
عادت به محیط سیستم RAS مغزی تو به محرک های محیطی به مرور زمان عاد…